IDEO MOBI CHARAN INTERCHANGE
ถ.จรัญสนิทวงศ์  บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED.
คอนโดมิเนียม 22 ชั้น
60,000 ตารางเมตร
PLAN ASSOCIATES CO.,LTD.
SETCOM CO.,LTD.
A BUILD MANAGEMENT CO.,LTD.
งานโครงสร้างอาคาร
งานสถาปัตยกรรม , งานระบบ

เมษายน 2557-ตุลาคม 2558

IDEO MOBI CHARAN INTERCHANGE

• ชื่อโครงการ :    
• สถานที่ตั้ง :    
• เจ้าของโครงการ :   
• ลักษณะงาน :     
• พื้นที่ก่อสร้าง :  
• สถาปนิก :   
• วิศวกร :   
• บริหารโครงการ :   
• ขอบเขตของงาน :    
              
• ระยะเวลาการก่อสร้าง :​

Call Center​

02 377 7575​

Telephone 
  
Fax​

:

 

:

02-377-7575
02-061-6929-32
02-374-5338​

1303 Nawamin Road, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240